Sipariş İade

Aldığınız her ürün, üretici firmasının garantisi altındadır. 

Almış olduğunuz ürününü ambalajını açmadan/tahrip etmeden//bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü, ürün faturası, sipariş numarınızıda içeren bir dilekçe veya iade formu ile iade ediniz. 

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tuttururarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız 

Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. 

Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür 

Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün Bize ulaştığı andan itibaren on (10) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Kredi kartına ürün iade bedeli bankanız tarafından 2-6 hafta arasında yapılmaktadır. Bu sürede firmamızın tasarrufu bulunmamaktadır. 

Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir. 

Ürün müşteriye ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, üretici firmanın yetkili servislerine başvurulmalıdır. 

Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir.. 

Havale iadeleri 2 iş günü içinde Kredi Kartı iadeleri 3 iş günü içinde yapılacaktır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. Siparişinizle ilgili “İptal Edildi” uyarısı çıktıktan sonra tüm bedel kredi kartınıza veya havale yaptığınız bankanıza iade edilmektedir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler bankanız tarafından kredi kartınıza her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır.

 

Birinci Kısım- Amaç,Kapsam,Tanımlar


 
Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanımlar


İkinci Kısım - Tüketicinin Korunması 
ve Aydınlatılması


Madde  
4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler
Madde  5 - Satıştan Kaçınma
Madde  6 - Taksitli Satışlar
Madde  7 - Kampanyalı Satışlar
Madde  8 - Kapıdan Satışlar
Madde  9 - Kapıdan Satışlarda 
Satıcının Yükümlülüğü
Madde 10 - Tüketici Kredisi
Madde 11 - Süreli Yayınlar
Madde 12 - Etiket
Madde 13 - Garanti Belgesi
Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
Madde 15 - Servis Hizmetleri
Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar
Madde 17 - Reklam Kurulu
Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli 
Mal ve Hizmetler
Madde 19 - Kalite Denetimi
Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi


 


Üçüncü Kısım - Tüketici 
Kuruluşları


 
Madde 21 - Tüketici Konseyi
Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem 
Heyeti


 


Dördüncü Kısım- Yargılamaya 
ve Cezaya İlişkin Hükümler


 
Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri
Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması 
ve Malın Toplatılması
Madde 25 - Ceza Hükümleri
Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz 
ve Zamanaşımı


 


Beşinci Kısım- Çeşitli 
Hükümler 


 
Madde 27 - Denetim
Madde 28 - Laboratuvar
Madde 29 - Ödenek
Madde 30 - Diğer Hükümler
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler
Madde 32 - Kaldırılan Hükümler
Madde 33 - Yürürlük
Madde 34 - Yürütme


 
 
BİRİNCİ KISIM - Amaç,Kapsam,Tanımlar
Madde 
1 - Amaç 
Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun 
olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını 
koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel 
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin 
kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların 
oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları 
düzenlemektir.

Madde 2 - Kapsam 
Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında 
tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi 
kapsar. 

Madde 3 - Tanımlar 
Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
c) Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı, 
d) Hizmet: Bir ücret yada menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/veya 
fikri faaliyetleri, 
e) Standart: Türk Standartını, 
f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai 
olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, 
g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketciye 
mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
h) İmalatçı-Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 
tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin 
hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri, 
i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, 
vakıf ve tüketim kooperatiflerini, İfade eder. 

İKİNCİ KISIM - Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması 

Madde 4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler 

Ambalajında, etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan 
veya satıcı tarafından vaadedilen veya standartında tespit edilen 
nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 
amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları 
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler 
içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak 
kabul edilir.
Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, 
malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları 
satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin 
iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini 
ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.Tüketici bu taleplerden 
herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı tüketicinin tercih 
ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı maldan ve/veya 
ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı 
satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı, müştereken 
ve müteselsilen sorumludurlar.Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi 
bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile 
ile gizlenmişse, satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını 
öne sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise, ayıplı maldan 
ve ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak 
davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye 
teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir. Ancak 
satıcı, satılan malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise, 
2 yıllık zaman aşımı süresinden yararlanamaz.
Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı 
hizmetin yeniden görülmesi imkansızlaşmıssa veya amaca aykırı sonuçlar 
doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten 
sağladığı fayda kadar indirim yapılır.
Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki 
hükümler uygulanmaz.
Satışa sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine 
veya ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla 
okuyabileceği şekilde "Özürlüdür" ibaresini içeren bir 
etiket konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, 
fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir.
Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi 
bir bölümünü sürekli olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan 
satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Madde 5 - Satıştan Kaçınma 
Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" 
ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde, rafında 
veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi, onun 
stokta bulunduğu anlamına gelir.Satıcı teşhir ettiği malların satışından 
kaçınamaz.Satılmadığı halde satılmış gibi gösteremez.
Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Satıcı, bir mal veya hizmetin satışını, o mal veya hizmetin kendisi 
tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat veya süresi kadar satın 
alınması ya da başka bir malın veya hizmetin saın alınması koşuluna 
bağlı kılamaz.
Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre koşuluyla 
satılması, teamül, ticari örf veya adetten ise, üçüncü fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

Madde 6 - Taksitli Satışlar 

Taksitli satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden 
ödeme hakkına sahiptir.Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından 
az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her 
iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini 
yapmakla yükümlüdür.
Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde 
kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, 
bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda 
ve tüketicinin ifa edilmemiş bir ediminin üzerinden en az dört hafta 
geçmiş olması ve satıcının en az bir haftalık bir süre vererek muacceliyet 
uyarısında bulunması koşullarıyla kullanılabilir.Taraflarca belirlenen 
ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam 
satış fiyatı hiçbir şekilde arttırılamaz.
Taksitli satışlarda satıcı, aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek 
ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye 
vermek zorundadır.
a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı, 
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı, 
c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faiz 
oranı, 
d) Ön ödeme tutarı, 
e) Ödeme planı. 

Madde 7 - Kampanyalı Satışlar 

Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak 
düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın 
veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle 
yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının 
zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara 
aykırı davranılması durumunda, satıcı, bayi, acenta, temsilci, imalatçı-üretici 
ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin 
bilahere teslim veya yerine gtirilmesi koşuluyla yapılan her türlü 
satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir.
Kampanyalı satışlarda satıcı, 6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya bitiş tarihi" 
ve "malın veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih 
ve şekli"ne ilişkin bilgileri de yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda, 6 ıncı maddenin birinci 
ve ikinci fıkra hükümleri de uygulanır. 

Madde 8 - Kapıdan Satışlar 
Kapıdan satışlar; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında, 
önceden mutabakat olmaksızın yapılan değeri 1.000.000 Türk Lirasını 
aşan, tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.
Bu tür satışlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi 
sonuna kadar malı, kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte 
serbesttir.Satıcı almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi 
bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma 
bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı 
ile ulaşması veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 
gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de malı 
geri almakla yükümlüdür.
Tüketici, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle 
ve kullanım sözkonusu ise, kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki 
kaybı tazminle yükümlüdür.Malın tüketicinin zilyedinde bulunması, 
başlıbaşına bir değer azalmasını ifade etmez.
Mal veya hizmetin iadesi imkansızlaşmış veya iade amaca aykırı hale 
gelmişse tüketici, bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir 
bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür.
Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması, teamül, 
ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz.
Taksitle yapılan kapıdan satışlarda, ayrıca 6 ıncı madde hükümleri 
de uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen 1.000.000 liralık değer, her yılın Ekim 
ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları 
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artar.Bu 
durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan 
edilir. 

Madde 9 - Kapıdan Satışlarda 
Satıcının Yükümlülüğü 
Kapıdan satışlarda satıcı, hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm 
makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış 
"Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin 
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı reddederek 
alım-satım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının 
satıcıya bildirimi tarihinden itibaren on gün içinde de tüketicinin 
vermiş olduğu bedelin, kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukuki 
işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından 
iade edileceği"ni bildiren bir belgeyi; sahip olduğu hakların 
kendisine anlatıldığını, cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine 
teslim edilip satıcının açık adresinin bildirilmiş olduğunu beyan 
eden ve tüketici tarafından da imzalanmış olan bir tutanak karşılığında 
tüketiciye vermekle yükümlüdür.
Satıcı tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde 
mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür.Satıcının bu belgeyiğ ibraz edememesi 
halinde, satıcının bu belgede belirtilmiş olan borçlarını yerine 
getirmemiş olduğu kabul edilir.

Madde 10 - Tüketici Kredisi 

Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya 
hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları 
durumunda banka veya finansman kuruluşları ile tüketiciler arasında 
yazılı bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının 
da tüketiciye verilmesi zorunludur.Taraflar arasında akdedilen sözleşmede 
öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhinde 
değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Faizin hesaplandığı yıllık oran, 
b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı 
ayrı belirtildiği ödeme planı, 
c) Tüketici kredisi tutarı, 
d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı, 
e) İstenecek teminatlar, 
f) Gecikme faizi oranı, 
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, 
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Aranır.
Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı 
önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da 
birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.Her iki durumda da banka 
veya finans kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon 
indirimini yapmakla yükümlüdürler.
Banka veya finans kurumlarının, tüketici kredisini, belirli bir 
mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak 
hukuki işlem koşulu ile vermeleri durumunda bunlar, satılan malın 
ayıbından ötürü tüketiciye karşı satıcı ile müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olurlar. 

Madde 11 - Süreli Yayınlar 

Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde 
yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı davranılması 
halinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da yayın kurumuna 
isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek 
taraflı son verebilirler. Yayıncı, abone ücretinin geri kalan kısmını 

E-bülten Aboneliği

E-posta adresinizi kaydederek kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.

© 2017 Şahin Makina Tarım Makineleri - Her hakkı saklıdır.